Indkaldelse generalforsamling 2019

Indkaldelse ordinær generalforsamling 2019
Foreningen Nyborg Voldspil, Torvet 12, 5800 Nyborg
CVR nr. 84545716

Generalforsamlingen afholdes mandag, den 8. april 2019 kl. 19:00 i Slotsmøllen, Torvet 12, 5800 Nyborg.

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling hvert år i april måned.

Dagsorden skal annonceres på foreningens hjemmeside, udsendelse af mail til medlemmerne samt ved annoncering på Facebook Intern senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  Bestyrelsen indstiller Svend Erik Stougaard som dirigent
  Bestyrelsen indstiller Kirsten Salin som den ene stemmetæller
 2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

  Regnskab vil blive fremsendt inden 8. april.

 4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser til godkendelse.
  Budget vil blive fremsendt inden 8. april
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag.
 7. Valg af formand.
  Jesper Bech Madsen genopstiller
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer på 16 år og derover, som inden 1. marts 2019 havde betalt kontingent for det indeværende kontingent-år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem efter det fyldte 18. år, og som er myndig. Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end 1 stemme. Der kan kun vælges personer, som er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Nyborg, den 1. april 2019
Nyborg Voldspil
Bestyrelsen /Jesper Bech Madsen, formand

>