Indkaldelse generalforsamling 2020

Grundet denne situation med Coronavirus og nedlukning af mange aktiviteter i landet, har vi valgt at udskyde den varslede generalforsamling den 15/4 til et senere tidspunkt.

Vi vurderer udviklingen den kommende tid, og når situationen er klar til det, vil vi indkalde til en ny generalforsamling i henhold til varslingsreglerne i vedtægterne.

Indtil den nye generalforsamling er afholdt, vil den nuværende bestyrelse fortsætte uændret.

Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Jesper Bech Madsen
formand

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Indkaldelse ordinær generalforsamling 2020
Foreningen Nyborg Voldspil, Torvet 12, 5800 Nyborg
CVR nr. 84545716

Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 15. april 2020 kl. 19:00 i Slotsmøllen, Torvet 12, 5800 Nyborg.

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling hvert år i april måned.

Dagsorden skal annonceres på foreningens hjemmeside, udsendelse af mail til medlemmerne samt ved annoncering på Facebook Intern senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser til godkendelse.
 5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.
 6. Behandling af indkomne forslag. (skal sendes til formand@nyborgvoldspil.dk)
 7. Valg af formand.
  1. Jesper Bech Madsen genopstiller
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant.
  1. Bestyrelsesmedlemmer:
   1. Jesper Hvilsom genopstiller
   2. Louise Nordstjerne genopstiller ikke
   3. Christina Gryholt Agermose genopstiller ikke
  2. Suppleanter:
   1. Vivian Edelborg opstiller som bestyrelsesmedlem
   2. Lone Riis genopstiller ikke.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslagenes indhold angives i den udsendte dagsorden, eventuelt i sammendrag. Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne jvf. samme procedure som ved denne indkaldelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer på 16 år og derover, som inden 1. marts 2019 havde betalt kontingent for det indeværende kontingent-år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem efter det fyldte 18. år, og som er myndig. Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end 1 stemme. Der kan kun vælges personer, som er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Nyborg, den 5. marts 2020
Nyborg Voldspil
Bestyrelsen/Jesper Bech Madsen, formand

>