Vedtægter

Vedtægter for Nyborg Voldspil

§1 – Navn og Hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Nyborg Voldspil.
Hjemsted Nyborg Kommune.

Stk. 2
Foreningen er stiftet den 14. november 2016, og den er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger.

§2 – Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for opførelse af amatørteater og dermed beslægtede kulturelle aktiviteter primært i Nyborg Kommune. Inden for disse rammer bør der fortrinsvis anvendes amatører.

§3 – Medlemmer

Stk. 1
Som medlemmer kan optages alle, der vil virke for foreningens formål.

Stk. 2
Indmeldelse sker til foreningens sekretær.

Stk. 3
Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål. Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelse kræver 3/5 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

§4 – Generalforsamling

Stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i april måned.

Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, udsendelse af mail til medlemmerne samt ved annoncering på Facebook intern, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af det kommende års budget og kontingentsatser til godkendelse.
  5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af: 3 bestyrelsesmedlemmer samt mindst 2 suppleanter.
  9. Eventuelt

Stk. 3
Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Forslagenes indhold angives i den udsendte dagsorden, eventuelt i sammendrag. Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne pr. mail samt ved annoncering på Facebook intern senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning. Andre afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning.

Såfremt der ved formandsvalg er mere end 2 kandidater, og ingen kandidat ved første afstemning opnår absolut flertal, foretages der bundet omvalg mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnår flest stemmer. Den, der herefter opnår flest stemmer, er valgt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen foretages ved almindeligt stemmeflertal. Først stemmes der på 3 bestyrelsesmedlemmer, dernæst på mindst 2 suppleanter.

Vedtægtsændringer kræver 3/4 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Alle øvrige afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved afstemninger, som kræver kvalificeret flertal, anses blanke og ugyldige stemmer som ikke afgivne stemmer.

Stk. 5
Stemmeret har medlemmer, på 16 år og derover, som senest 1. marts har betalt kontingent for det indeværende kontingentår.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem efter det fyldte 18. år, og som er myndig.

Intet fremmødt medlem kan disponere over mere end én stemme.

Der kan kun vælges personer, som er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har erklæret sig villige til at modtage valg.

Stk. 6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes via mail samt ved annoncering på Facebook intern med ordinært varsel og senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

§5 – Bestyrelsen

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen har repræsentanter bosiddende i Nyborg Kommune.

Bortset fra formanden, som vælges direkte, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og økonomikoordinator. Regnskabsfører kan antages udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg i det omfang, den finder det nødvendigt. Bestyrelsen skal altid have mindst et medlem i hvert udvalg, og alle udvalgs beslutninger af økonomisk art skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2
Valgperioden for formanden er 1 år. Ved forfald konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand, udpeget blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Valgperioden er for bestyrelsesmedlemmer 2 år, idet 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur.

Ved forfald indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Mindst 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

Stk. 3
Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og økonomikoordinatoren, og disse varetager foreningens administrative arbejde. Formanden foranlediger afholdelse af bestyrelsesmøder i nødvendigt omfang. Formanden organiserer endvidere samarbejdet med eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil.

Der skal udarbejdes en forretningsorden for den løbende aktivitet i bestyrelse og udvalg.

Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en vision for Nyborg Voldspil.

I bestyrelsesmøderne deltager uden stemmeret de valgte suppleanter.

Endvidere kan bestyrelsen indkalde andre personer ved behandling af særlige punkter, hvor deres tilstedeværelse skønnes påkrævet.

Regnskabsføreren udarbejder foreningens budgetter og regnskab (som følger kalenderåret), forestår ind- og udbetalinger, sørger for regnskabets rettidige revision og forelægger det på generalforsamlingen, underskrevet af bestyrelse og revision.

Foreningens regnskab revideres af en autoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Ved indgåelse af store sponsoraftaler, der har direkte indflydelse på en afdelings opgaver, skal afdelingslederen inddrages i indhold og vilkår.

Stk. 4
Alle hverv, som udføres indenfor foreningen af dens medlemmer, er ulønnede, med mindre der af bestyrelsen er truffet beslutning om andet.

De udgifter, som af bestyrelsen skønnes nødvendige for hvervets rette udførelse, godtgøres af foreningens kasse.

§6 – Medlemskab

Stk. 1
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Medlemskab giver ret til fordelspakke (godkendt på generalforsamlingen) og evt. andre arrangementer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører fortabelse af medlemskab.

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse i en periode.

§7 – Tegningsret

Stk. 1
I henhold til foreningens vedtægter og af generalforsamlingsbeslutninger træffer bestyrelsen afgørelser på foreningens vegne i enhver henseende.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, og ved lånoptagelse, dog af den samlede bestyrelse.

Ved indgåelse af ansættelseskontrakter skal der altid deltage 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til at meddele fuldmagt til andre personer end formanden til at hæve rimelige og nødvendige beløb til den daglige drift. Fuldmagt kan endvidere meddeles til foretagelse af sædvanlige og almindelige indkøb.

§8 – Opløsning

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses, når det med 3/5 majoritet vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højest 6 ugers mellemrum.

Stk. 2
I forbindelse med beslutningen om foreningens opløsning vælges der på den afsluttende generalforsamling et likvidationsudvalg på 3 personer. Likvidationsudvalget realiserer foreningens aktiver i det omfang, det er nødvendigt for at betale foreningens gæld og bemyndiges i øvrigt til at fordele foreningens aktiver til foreninger eller institutioner i Nyborg Kommune, der arbejder for amatørteatrets fremme. Aktiver, der ikke fordeles jfr. foranstående, realiseres, og midlerne fordeles efter tilsvarende retningslinjer.

Således vedtaget af DSI Nyborg Voldspil på det ordinære repræsentantskabsmøde den 14. november 2016, herefter kaldet Foreningen Nyborg Voldspil.

Foreningen Nyborg Voldspil, den 14. november 2016:

Formand: Jørgen Dyhrberg
Dirigent: Svend Erik Stougaard

Vedtægterne er revideret på ordinær generalforsamling den 2. september 2020

Formand: Jesper Bech Madsen
Dirigent: Svend Erik Stougaard

Vedtægterne er revideret på ordinær generalforsamling den 26. april 2022

Formand: Jesper Bech Madsen
Dirigent: Hans Alsted